Az adatok betöltése folyamatban, kérem várjon...
Budapesti Építész KamaraChamber of Budapest Architects
Cím:
1088 Budapest Ötpacsirta u. 2.
Telefon:
+36 1 318-2444
Mobil:
+ 36 30 401-3355
Email:
Facebook:

2020. május 29.
N Y I T Ó L A P
Elnöki intézkedés
Bővebb ˅
Elnökség,
2020. április 23.
A BÉK működésének és eljárásainak fenntartása a veszélyhelyzet idején

ELNÖKI INTÉZKEDÉS
az Alapszabály 13.§ (3) b.) pontja alapján

2/2020. Elnöki intézkedés


Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre, a 102/2020 (IV.10) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a MÉK Elnöke által hozott, a területi kamarák működésére is hatályos előírásokat tartalmazó intézkedésre tekintettel, a BÉK Bizottságai, munkaszervei, Titkársága működésének és tagsági- valamint közigazgatási eljárásai fenntartásának érdekében az alábbiakat rendelem el:

1. A BÉK minden Bizottsága és munkaszerve - így az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Szakmafelügyelet (beleértve a kamarai biztosokat), a Választási Jelölőbizottság a MÉK elnöki intézkedés alapján működik.
Személyes jelenlétet igénylő ülések nincsenek, azok lebonyolítása on-line módon történik.

2. Az Etikai-fegyelmi Bizottság a MÉK elnöke által hozott, etikai-fegyelmi eljárásokra vonatkozó intézkedések alapján működik.
Személyes jelenlétet igénylő ülések nincsenek, ilyen eljárási cselekmények (meghallgatás) halasztásra kerülnek.


3. A május 11 -re meghirdetett Területi Küldöttgyűlés - a 102/2020 (IV.10) Kormányrendeletben foglaltak szerint - halasztásra kerül. Összehívására a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kerül sor.

4. A BÉK 2019. évi beszámolói és 2020. évi költségvetési terve elfogadását - a 102/2020 (IV.10) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás alapján - az Elnökség május 12 -i ülésének napirendjére tűzi.

5. A BÉK Titkárságán a veszélyhelyzet fennállásáig a személyes ügyfélfogadás szünetel, ügyintézés a bek@bek.hu e-mail címre küldött megkereséssel, vagy a 30/401-33-55 telefonszámon, illetve egyes eljárásokban a weboldalról indított on-line módon lehetséges.
A Titkárság munkatársai távmunkában látják el feladataikat.

6. Az 1/2020. Elnöki intézkedés visszavonásra kerül.

7. Az 1/2020. Elnöki intézkedés alapján hozott Titkári intézkedés hatályban marad.


Jelen intézkedés a veszélyhelyzet fennállásának időtartamában hatályos.


Budapest, 2020. április 22.

Csapó Balázs
elnök
Eredeti tervezőt keresünk
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. május 27.
Keressük a 2623 Kismaros, Csalogány utca 58. - 2715 helyrajzi számú ingatlan eredeti tervezőjét
Tisztelt Kollégák!

Keresem a 2623 Kismaros (Pest megye), Csalogány utca 58. hrsz.: 2715 címen található hétvégi ház eredeti tervezőjét, a ház bővítésének, lakóépületté történő átalakításának tervezése, valamint a szerzői jogok érvényesítése ügyében.

A meglévő épületről nem lelhető fel eredeti tervdokumentáció, hatósági engedély, így eredeti tervezőjének személye ismeretlen.

Üdvözlettel:
Szesztay Domokos
okleveles építészmérnök
É 01-2108
szesztay.d@gmail.com
20/974-5828
Jogszabályok nyomában
Bővebb ˅
Szakmafelügyelet,
Titkárság,
2020. május 26.
Kutató-fejlesztő az építész, ha szellemi alkotást hoz létre?

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. Törvény (Kftv.) értelmező rendelkezéseket tartalmazó 3. §-ának 15. pontja szerint:
"kutató-fejlesztő: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik"

A „szellemi alkotás” fogalom értelmezése azonban nem attól függ, hogy azt építész tervező hozza-e létre. A szellemi alkotás fogalmát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapja szabatosan tartalmazza (https://www.sztnh.gov.hu/hu/szellemi-alkotas):

"Szellemi alkotás
Azok az alkotások, műszaki megoldások, amelyek alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési minta-oltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezzék, vagy amelyek jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt állnak, ideértve azt is, amikor hasznosítási célok, lehetőségek függvényében a megfelelő oltalom megszerzése helyett e megoldások titokban tartása célszerű. Ide tartozik továbbá a know-how, amit a Ptk. szintén szellemi alkotásként véd.”

Szellemi termékek közé sorolandók:
- az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név),
- a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, műszaki tervek),
- a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.

Szellemi termékek típusai:
A szellemi termékek között vannak olyanok, amelyek valamilyen eljáráshoz, bejelentéshez köthetőek:
- szabadalom,
- használati minta,
- formatervezési minta,
- védjegy (pl. Coca-Cola),
- földrajzi árujelző (pl. tokaji bor).

A fent felsorolt szellemi termékekre iparjogi védelem kérhető. Minden védelem meghatározott ideig áll fenn, és egyes esetekben lejárta után hosszabbítható. Mivel az egyes típusok különböző időtartamra szóló védelemmel rendelkeznek, ez egyúttal megadja az egyes termékek használhatósági idejét is.

Más eszközök belső folyamatok révén keletkeznek:
- know-how,
- kereskedelmi név,
- a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok,
- a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak.

A szerzői jogi törvény szerint szerzői jogi védelem alá tartozik az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:
- az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű, a nyilvánosan tartott beszéd,
- a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
- a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték, a zenemű, szöveggel vagy anélkül, a rádió- és a televíziójáték,
- a filmalkotás és más audiovizuális mű, a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve,
- a fotóművészeti alkotás, a térképmű és más térképészeti alkotás,
- az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve, a műszaki létesítmény terve,
- az iparművészeti alkotás és annak terve, a jelmez, a díszlet és azok terve, az ipari tervezőművészeti alkotás,
- a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.

A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.

Az építész tervező által készített építészeti-műszaki terv, illetve annak folytán megvalósult épület, véleményem szerint nem minősül olyan jellegű szellemi alkotásnak, amely iparjogvédelmi oltalomban részesülne.

A Kftv. 1. §-a tartalmazza a Kftv. hatályát:

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a Magyarországon, közfinanszírozású támogatásból megvalósuló kutatás-fejlesztésre és innovációra, valamint az ezekhez kapcsolódóan Magyarországon nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.
(2) E törvény hatálya kiterjed továbbá
a) az olyan, külföldön nyújtott szolgáltatások igénybevételére és külföldről történő eszközbeszerzésekre is, amelyek közvetlenül Magyarországon megvalósuló kutatás-fejlesztéshez, innovációhoz és az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak, valamint
b) az Európai Unión belüli és más nemzetközi együttműködés keretében magyar részvétellel
ba) külföldön végzett, az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek Magyarország területén történő elszámolására,
bb) külföldön nyújtott, az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások Magyarország területén történő elszámolására.”

A Kftv. hatálya tehát – a fentiek szerint - a „közfinanszírozású támogatásból megvalósuló kutatás-fejlesztésre és innovációra” terjed ki: ennek értelmében az építészeti tervezés nem tartozik a hatálya alá.


dr. Fiala István
Szakmafelügyelet
elnök
Gyűjteményismertető
Bővebb ˅
Lechner Tudásközpont,
Titkárság,
2020. május 25.
Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ gyűjteményei


Építési-műszaki tervek
Az archív építési-műszaki tervállomány alkotja a gyűjtemény gerincét. A rendszerváltás után jogutód nélkül megszűnt, vagy valamilyen formában (állami vállalatként vagy privatizáltan) tovább működő, de az archívumukat tovább gondozni már nem tudó építőipari tervező- és kivitelező vállalatok tervdokumentációit a ’90-es évek közepétől gyűjtjük. A gyűjtemény kialakításakor a legfontosabb szempont az értékmentés volt – megőrizni és kutathatóvá tenni azt a többszázezres nagyságrendű tervállományt, amely híven reprezentálja legújabb kori építés- és építészettörténetünket. Az archív tervállományban megtalálhatók többek között az ÁÉTV, a KERTI, a Borsodterv, a Pécsiterv, a Hajdúterv, a KÖZÉV, a TTI, a Dunabau-43. ÁÉV, az UVATERV, az Iparterv és a Győriterv munkái.

Néhány kiragadott érdekesség terveink közül: Villányi úti volt Kaffka, most Szent Margit Gimnázium, Nyugati téri aluljáró, Debrecen Pályaudvar, Velence Ifjúsági tábor, Sárvári Vár felújítási tervei, Erzsébet-híd, Szerencsi Csokoládégyár, lakótelepi panelházak.

Építési Geotechnikai Adattár
Az ÉGA 2009-ben került a Dokumentációs Központ állományába a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól. A gyűjtemény a magyarországi építkezések megkezdéséhez elengedhetetlen geotechnikai fúrások adatait tartalmazza, amelyek szakvéleményként szolgálnak a tervezők, beruházók és kivitelezők számára is. A szöveges munkarészek mellett – mint geológia, geomorfológia, földrajzi környezet, alapozási javaslat – műszaki rajzokat is magába foglal: helyszínrajzokat, talajszelvényeket, rétegszelvényeket. Az adattár bárki által hozzáférhető, a szolgáltatás részeként papíralapú és digitális formában is kérhetnek másolatot az ügyfelek.

Települési és területi vonatkozású tervek
Ez a gyűjtemény Magyarország településeire, a megyékre, kiemelt területekre, valamint az országos szintre vonatkozó területrendezési terveket – elsősorban a VÁTI törzsanyagát, valamint a különböző állami tervezővállalatok által tervezett általános, összevont, egyszerűsített, vagy részletes rendezési terveket – foglalja magában. 2000 óta a településszerkezeti terveket, szabályozási terveket, valamint a helyi építési szabályzatokat tartalmazó tervdokumentumokat kormányrendelet alapján kötelespéldányként gyűjtjük Tervtárunkban. Ezen terveket online katalógusunkon kívül az Országos Rendezési Tervkataszter alkalmazásunk segítségével is kereshetővé tettük.

Folyóirat-állomány
Folyóirat-állományunk hazai és külföldi építészeti, építésügyi, térségi fejlesztési szakfolyóiratokból áll. Gyűjteményünk bizonyos folyóiratai több évtizedre visszamenőleg megtalálhatóak Urbanisztikai Szakkönyvtárunkban (pl. Építés- Építészettudomány, Földgömb, Mérnök Újság, Régi - Új Magyar Építőművészet, Tér és Társadalom, Deutsche Bauzeitschrift, Architectural Review, Environment, Development and Sustainability, Planning Theory and Practice).

Fotótár
Az elmúlt évtizedek építésügyét, építészetét dokumentáló fotógyűjteményünk alapját a VÁTI, az UVATERV és az FTV fotói alkotják. A kb. 300 ezer papírképet, diapozitívot, negatívot, üvegnegatívot tartalmazó gyűjtemény egyelőre korlátozottan kutatható, jelenleg is feldolgozás alatt áll, személyes betekintést nem tudunk biztosítani. A már kutatott, feltárt fotókból válogatva létrehoztuk a Lechner Fotótár honlapot, ahol a tematikus albumokba rendezett képek több szempont alapján kereshetőek, illetve igyekszünk további adatokat, információkat, dokumentumokat rendelni hozzájuk, ezzel is segítve a kutathatóságot, információgyűjtést.

Építésügyi Filmarchívum
Filmtárunk állománya csaknem 700 tekercset tartalmaz, amelynek több mint felét digitalizáltuk és elérhetővé tettük a nyilvánosság számára. A gyűjtemény – amely 16, illetve 35 mm-es filmtekercsekből áll – felbecsülhetetlen értékű építés- és technológiatörténeti gyűjtemény az 1952 és 1992 közötti időszakból. A filmek elsősorban a szakipari képzés és továbbképzés számára készültek oktatási segédanyagként, így az egyes eljárások, munkafolyamatok pontosan követhetők általuk, éppen ezért a korabeli épületek felújításánál a mai napon is hasznosak.

Kutatási archívum
A kutatási archívum a könyvtári állomány egy speciális gyűjteménye, amely a Lechner Nonprofit Kft. elődje, a VÁTI tevékenysége során jött létre: belső tanulmányok, metodikák, szociológiai vizsgálatok, különféle tervezéshez készített háttértanulmányok, előkészítési anyagok, koncepciók, konferenciaanyagok. Témakörüket tekintve tükrözik a VÁTI több évtizedes munkáját: műemlékvédelem, építészet, építésügy, településfejlesztés, területfejlesztés, területrendezés.

NAVA-pont
2016 óta a Lechner Tudásközpont NAVA-pontként is üzemel: a Nemzeti Audiovizuális Archívum gyűjteményében található műsorok a szerzői jogi törvényekkel összhangban megtekinthetők.

Kiknek ajánljuk az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ gyűjteményét?
- Azoknak az építészeknek, tervezőknek, kivitelezőknek, akik tervezéshez, építkezéshez, épületfelújításhoz keresnek korábbi terveket.
- Területfejlesztőknek, településtervezőknek, akik az 1940 és napjaink közötti időszakból keresnek rendezési terveket, fejlesztési dokumentációkat, településtörténeti és helytörténeti dokumentumokat.
- Geotechnikusoknak, építőmérnököknek, statikusoknak, akik az Építési Geotechnikai Adattár állományából keresnek szakvéleményeket.
- Egyetemi, főiskolai hallgatóknak, akik tanulmányaikhoz nélkülözhetetlen háttéranyaghoz juthatnak hozzá tervtárunkban.
- Minden szakembernek, akik a Dokumentációs Központ gyűjtőköréhez kapcsolódó témákban érdekeltek.
- Magánszemélyeknek, akik ügyintézésükhöz, vagy akár csak érdeklődésből nálunk találják meg a keresett információkat.

Keresés a katalógusban
A Dokumentációs Központ gyűjteménye a dokumentumok típusa, eredete, tartalmi és formai sajátosságai szempontjából egyaránt nagyon heterogén. Könyvtári, valamint a leginkább keresett tervtári állományunkat is egy integrált könyvtári rendszerben, a Huntékában tartjuk nyilván.
A Katalógus főoldalán található Keresés menüpontot használva lehet különböző szempontok szerint keresni állományunkban.
Mivel tervtári állományunk speciális dokumentumokból áll, ezért feldolgozásuk, nyilvántartásuk némileg eltérhet a hagyományos könyv- és dokumentumkatalógusok logikájától. Amennyiben nem volt találat a keresett dokumentumra, abban az esetben is érdemes felvenni kollégáinkkal a kapcsolatot, akik több éves-évtizedes gyakorlatukkal segítenek a pontosabb keresésben, és igyekeznek minden lehetséges információt megadni az adott témában.

Dokumentumszolgáltatás
Amennyiben a katalógus használatával sikerült megtalálni a keresett dokumentumok adatait, azt e-mailben, telefonon vagy személyesen lehet leadni tervtáros, könyvtáros munkatársainknak. A megtekinteni kívánt dokumentáció adatai közül a címet, a raktári jelzetet és a példányazonosítót szükséges megadni. Ebben az esetben kollégáink előkészítik a kért dokumentumokat, kérdés esetén felveszik a kapcsolatot az ügyféllel, betekintéskor pedig nem kell várni a szolgáltatásra.Természetesen előzetes katalógushasználat nélkül is rendelkezésre állunk: elérhetőségeinken elég megadni a keresett tervhez, ingatlanhoz kapcsolódó címet, helyrajzi számot, paramétereket, vagy egy könyv címét, és kollégáink felkutatják állományunkban a keresett dokumentumot, információt.

Mivel állományunk túlnyomórészt egyedi dokumentumokból áll, azokat csak olvasótermi megtekintésre adjuk ki. E szolgáltatásunk ingyenes, regisztrációhoz kötött csupán, nincs beiratkozási díj sem.

Elérhetőségeink, nyitvatartásunk megtalálható a Dokumentációs Központ – Kapcsolat menüpontban.

Forrás
Pályázati felhívás: Design Management Díj
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. május 23.
Design Management Díj célja, hogy elismerje azokat a szervezeteket, amelyek példaértékű eredményeket és sikeres működési modelleket mutatnak fel a designmenedzsment hatékony projekt és szervezeti integrációja révén.


A 2009-ben alapított Design Management Díjat a Magyar Formatervezési Tanács azzal a céllal hívta életre, hogy elismerje azokat a szervezeteket, amelyek példaértékű eredményeket és sikeres működési modelleket mutatnak fel a designmenedzsment hatékony projekt és szervezeti integrációja révén, hazai és nemzetközi szinten is felhívták magukra a figyelmet.

Évente bruttó 1 millió forintban részesül a legkiválóbbnak ítélt vállalat, intézmény, valamint elismerő oklevélben részesülnek a Bírálóbizottság által szintén kimagaslóan eredményesnek ítélt gazdálkodó szervezetek.

A Díjra várjuk azon szervezetek nevezését, amelyek magukénak vallják a Díj által közvetített értékeket, ezen működési elvek alkalmazását sikerük fontos elemének tartják. A Design Management Díjra történő nevezés, egyidejűleg a dokumentáció beküldésének határideje: 2020. június 30.

A Díjra emellett magánszemély is jelölheti a látókörébe eső, a fenti célokat megvalósító, elismerésre méltó teljesítményt nyújtó gazdálkodó szervezeteket, intézményeket. A jelölés határideje: 2020. május 31.

A körülmények okán mind a jelöléseket, mind a nevezéseket elegendő elektronikusan beküldeni az mfti@hipo.gov.hu e-mail címre.

A díjra jelölhető, illetve nevezhet minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van. A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 3 évben végzett tevékenysége során a designmenedzsment alkalmazásával példamutató eredményt ért el.

Pályázati felhívás

Kérdőív

A pályázattal kapcsolatos további részletek, valamint a korábbi évek elismertjei ITT érhetők el.

Forrás
FUGA mikrokozmosz – minden nap 5 perc velünk
Bővebb ˅
FUGA,
Titkárság,
2020. május 22.
A FUGA napi megjelenésű videósorozatot indít mikrokozmosz címmel 2020. május 25-től.


A néhány perces videókban a ház munkatársai, valamint a házhoz kötődő építészek és más művészeti ágakban tevékeny alkotók szólalnak meg egy-egy általuk választott témában, műfajban, a ház sokszínű programkínálata szerint.

A videókat Asbót Kristóf készíti a FUGA termeiben.

A megszólalások a sokféle területet képviselő szereplőkből adódóan változatosak: tárlatvezetés, műelemzés, zene, kiselőadás, felolvasás, könyvbemutató, élménybeszámoló, programajánló.

A videók elsődleges megjelenési felülete a FUGA YouTube csatornája, ahova minden nap 19 óráig egy újabb videót töltünk fel, így gyarapodik a tartalom.

Az első videók szereplői a FUGA meghatározó arcai.

Figyeljenek minket online addig is, amíg a FUGA újra kinyit!

YouTube:
fugabudapest
https://www.youtube.com/channel/UCWtHdqcSq-xRfvAPMsBmEWg

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/fuga.bek/

www.fuga.org.hu
info@fuga.org.hu
2021-ben rendezik meg a Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálét
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. május 20.
A kialakult járványhelyzet, valamint az erősen lerövidült határidők miatti egyeztetési, szervezési és kivitelezési nehézségekre való tekintettel egy évvel elhalasztják a 17. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálét.


A szervezők először 2020. augusztus 29. és november 29. közötti időpontra halasztották a Biennálét, de máris több ország jelezte a nehézségeket.
Az új döntés értelmében 2021. május 22. és 2021. november 22. között rendezik meg az eseményt. Jelenleg még terveznek idén ősszre számos, az építészethez és a 17. Biennále tematikájához kapcsolódó programot.

Az 59. Nemzetközi Művészeti Biennálét is elhalasztották, ezt 2022. április 23. és november 27. között rendezik meg.

Forrás
Szakmai továbbképzés - online konferencia
Bővebb ˅
HuGBC,
Titkárság,
2020. május 19.
Lakóépületek, felújítások – közel nulla követelményszinten - Öko-logikus Építészet 2020

A hazai környezettudatos konferenciák egyik legszínvonalasabb sorozatán, a HuGBC és az Artifex Kiadó Öko-logikus Építészet sorozat 2020-as évadán a „Lakóépületek, felújítások – közel nulla követelményszinten” témájával foglalkozunk. A korábbi években a sorozat keretében már áttekintettük az elvi, alaprajzi és elrendezési megfontolásokat, foglalkoztunk a csomópontok, hőhidak kérdéseivel, mintatervekkel és azok elemzésével.

Renzo Piano egyik épülete is terítékre kerül a 2020-as Öko-logikus Építészet konferencián, de a Pécsi Egyetem Solar Decathlon csapata eredményeivel is megismerkedhetünk: ők azok, akik tavaly is és jövőre is bekerültek az egyetemek közötti környezettudatos építési verseny döntőjébe. Dr. Kondor Tamás, a pécsi, és Frauke Rottschy, a wuppertali egyetem oktatója ad elő. Hajnal Zsolt és Kendelényi Péter a „pesti Bosco Verticale” zöldített lakótornyait mutatja be, Matolcsy Károly pedig a Solar Decathlon kapcsán a kockaházak felújításáról ad elő. Felvételről mutatják be a tervezők dr. Reith András vezetésével a még tervezés alatt álló zuglói smart city projektet. Ezen kívül szó lesz még az okos városokról, rengeteg jó hőszigetelési és épületszerkezeti megoldásról.

A május 28-i online távoktatásért 2 továbbképzési pont jár (az oktatást felvételről is meg lehet néhány napig nézni). A résztvevők ajándékba megkapják (postán) nyáron az Építési Megoldások, illetve a Metszet folyóirat egy-egy példányát, mely kifejezetten az alkalomhoz kapcsolódva jelenik meg. A webináriumon a szakértőktől közvetlenül is lehet kérdezni, és elektronikus háttérinformációk, a hozzászólásokhoz kapcsolódó elektronikus prospektusok is érkeznek.

A konferencia interneten követhető, a külföldi előadóknál szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Időpont: 2020. május 28., 9 óra

Építész kamarai akkreditáció: 2 pont (MÉK 2020/54)

Részvételi díj:
Építész kamarai tagoknak, kreditpont-igényléssel: 2000 Ft + áfa (2540 Ft)
Kreditpont-igénylés nélkül: 1000 Ft + áfa (1270 Ft)

Aki építész kamarai igazolást igényel, annak a közvetítés ideje alatt feltett két kérdésre kell majd helyesen válaszolnia a megadott internetes felületen (az aláírás helyett ezen a módon kell ilyenkor ellenőriznünk a „jelenlétet”).

Jelentkezés kamarai tagok számára, kreditpont-igényléssel

Jelentkezés kreditpont-igénylés nélkül

Forrás
Jogszabályváltozás
Bővebb ˅
www.njt.hu,
Titkárság,
2020. május 18.
Változik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény
A linkre kattintva elérhető és letölthető a hatálybalépést követő egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek függőleges piros vonallal vannak jelölve.

2020.07.01 -től hatályos:
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása
Jogszabályváltozás
Bővebb ˅
www.njt.hu,
Titkárság,
2020. május 18.
2020. május 17-én hatályba lépett a 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet, amely a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezéseket tartalmazza.
Alább a rendelet teljes szövege olvasható.

208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó
a) végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időben lejár, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel, valamint
b) végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik az engedély hatályának lejártától számított további egy évvel.

2. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján kiadott
a) régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időben lejár, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel, valamint
b) régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik az engedély hatályának lejártától számított további egy évvel.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 6. és 7. §-a.

5. § E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

6. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
Pályázati felhívás: Magyar Formatervezési Díj
Bővebb ˅
Titkárság,
2020. május 18.
A Magyar Formatervezési Díj pályázat célja a magyar formatervezés teljesítményének bemutatása és népszerűsítése, a hazai formatervezés kiemelkedő alkotóinak elismerése, valamint a magyarországi termékek nemzetközi versenyképességének javítása a formatervezés eszközeivel.


Az Innovációs és Technológiai Miniszter – a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) közreműködésével – immár 41. alkalommal hirdeti meg a Magyar Formatervezési Díj pályázatot. A legrangosabb hazai design elismerésre tervezők, gyártók, kereskedők és megrendelők pályázatát egyaránt várja az MFT. Pályázni az elmúlt három évben létrehozott termékekkel, szolgáltatásokkal lehet termék, vizuális kommunikáció, terv és diákmunka kategóriában.

Pályázati felhívás

A pályázat beérkezésének meghosszabbított határideje: 2020. június 15., hétfő

A jelen helyzetben a pályázatokat elegendő elektronikusan beküldeni az alábbi e-mailcímre: mfd@hipo.gov.hu.
Az elektronikus pályázati dokumentáció benyújtásának paramétereiről ITT tájékozódhatnak.

Letölthető tartalom:
FUGA Budapesti Építészeti KözpontÉpítész TovábbképzőFUGA mikrokozmosz
Budapest Építészeti Nívódíja